SANDANUS ART

Meniaci sa svet sa stal hlavným námetom diplomovej práce Miroslava Sandanusa. V jeho maľbách sa táto téma objavuje prostredníctvom metafory ohňa, ktorý je dnes známym prejavom klimatických zmien. Je však i znakom prerodu, znovuzrodenia a v príbehu Prométea zrkadlí i možný prapočiatok ľudského civilizačného rozpínania. To sa odráža v doteraz dominantnom naratíve konzumu, ktorý v sebe obsahuje neodvratný zákon premeny tovaru na odpad. Sandanus uvažuje o tomto príbehu cez prizmu pohľadu na krajinu, zmenenú človekom a to nielen v kontexte jeho dopadov, ale i o jeho transformácii a s ním súvisiacim Vo svojom maliarskom programe Miroslav Sandanus už dlhšie skloňuje otázky zmeny prírody v dôsledku ľudskej činnosti. Zahltenie krajiny odpadom v minulosti tematizoval v sérii skládok, smetísk ale aj reklamných plôch, ktoré kaleidoskopickým spôsobom zachytávali mnohosť produkcie tovarov a jeho propagácie. Tento dojem umocnil kolážovými a asamblážovými vstupmi, ktoré maliarsky jazyk rozšírili o fragmenty reálnej recyklovanej masovej produkcie. Na rozdiel od konkrétnosti odpadov postihuje ľudské bytosti v tejto krajine akási rozostrenosť; sú čiastkové, anonymizované, bez tváre. Presýtenosť následne preklopil do opačnej polohy výjavov atmosférických a dynamických prírodných javov a melancholických krajinných zátiší. Obsahovali však v sebe vždy istý podvratný prvok znečistenia či zničenia, ktoré romanticky ladenú krajinu posunuli do ekologicky kritického kontextu.

Meniaci sa svet nielen v enviromentálnom, ale aj spoločenskom slova zmysle sa stal hlavným námetom jeho diplomovej práce. Zdôrazňuje v nej najmä komplexnosť tejto problematiky, zamýšľa sa nad príčinami statusu quo a hľadá prípadné smerovanie. Odčítať v nej však možno i neoddeliteľnú prepojenosť človeka a prírody. Krajina poznačená ľudskou činnosťou sa totiž nenávratne mení a v konečnom dôsledku má jej zmena má spätný vplyv i na pôvodného hýbateľa udalostí. Ocitáme sa tak v živlami zničenej krajine, ktorá napriek celkovej skaze nesie niektoré dôverne známe znaky. Je to naša krajina, tá, ktorú sme pre seba pretvorili a ktorá sa teraz mení mimo nášho dosahu.

Sandanus s touto témou narába aj prostredníctvom metafory ohňa, ktorý je dnes známym prejavom klimatických zmien. V jeho plátnach však nie je len jednoduchým zachytením požiarov, v rámci nehmotnej podstaty tohto elementu prechádza z realistického zobrazenia krajiny takmer do abstrakcie. Zároveň ale necháva pôsobiť symboliku, ktorá sa s ním viaže: oheň je totiž znakom prerodu, očistenia a znovuzrodenia. V príbehu Prométea zrkadlí i možný prapočiatok ľudského civilizačného rozpínania. Pomyselne nás tak teda privádza k začiatku príbehu modifikácie sveta ľudskou činnosťou, ktorá vrcholí v období antropocénu.

To sa odráža v doteraz dominantnom naratíve konzumu, ktorý v sebe obsahuje neodvratný zákon premeny tovaru na odpad. Sandanus uvažuje i o tomto cykle ako o hlavnej hybnej sile ekologickej krízy. Od nákupných vozíkov sa v temných neurčitých priestoroch posúvajú tašky plné tovaru smerom k skladiskám plným odpadu, pričom dôležitý je práve onen akt zhromažďovania. Odhaľuje naše sústredenie na proces nakupovania a to nielen z pozície spotrebiteľov, ale celej ekonomiky, ktorá je postavená na koncepte neustáleho rastu spotreby. Cieľom tak zdá sa je nosenie tašiek z obchodov; tovar samotný je len vedľajší produkt našich peňažných tokov. Klasickú maľbu pritom kombinuje s drippingom, liatím a stekaním farby, či brúsením jednotlivých vrstiev.

Výstava ChangingWorld predstavuje prevažne nové diela Miroslava Sandanusa, ktoré sú doplnené aj niekoľkými staršími prácami z predchádzajúcich dvoch rokov. Prezentujú tak ucelenejší pohľad na autorovu tvorbu a jej celkový fokus. Sandanus uvažuje o súčasnosti cez prizmu pohľadu na krajinu, zmenenú človekom nie iba v kontexte dopadov jeho činnosti, ale i v jej premene a s ním súvisiacim chaosom. Nielen námetmi, ale aj zvolenými pohľadmi a použitými technikami tematizuje fragmentálnosť, neprehľadnosť a náhodilosť súčasného sveta. Hoci ekologická a klimatická línia jeho diel je silná, nie je jediná určujúca. Možno ju vnímať ako dôsledok, on však hľadá hlbšiu príčinu. Pre vykreslenie širšieho obrazu problému využíva viacero vrstiev symbolov, asociácií a príbehovosti. Dalo by sa povedať, že jeho tvorba do istej miery nadväzuje na historickú tradíciu maľby s morálnym posolstvom – jeho záujmom je nielen poukazovať, ale aj ovplyvniť transformáciu ničivých vzorcov správania jedinca a spoločnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *